1.แรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือ IS 2.เขียนหนังสือ IS จากงานของผู้เขียนที่ผ่านการทดลองการสอนมาแล้ว
3.หนังสือ IS ใช้ง่าย ใช้อย่างไร 4.จัดอบรม IS โดย วพ. จะอบรมอย่างไร