- กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1
   - ตัวอย่างใบงานจากครูผู้สอน


    - กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1
   - ตัวอย่างใบงานจากครูผู้สอน


    - กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1
   - ตัวอย่างใบงานจากครูผู้สอน
***สามารถดูกิจกรรมทั้งหมดได้ที่หน้าแผนการสอน IS