- คลิปวีดีโอ แนะนำหนังสือ IS1 โดยผู้แต่ง ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ
- คลิปวีดีโอ คุณครูเกษร เทศนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์แนะนำตัวอย่างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์
- คู่มือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
- คลังความรู้ความเป็นเลิศ scimath