ประกาศผลรางวัลครั้งที่ 4 โครงการรับทองยกทีมกับวพ. ปี 61

           บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ ทองคำมูลค่ารวม 1 ล้านบาทของโครงการรับทองยกทีมกับ ปี 2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ภายในงานประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการโครงการฯ เจ้าพนักงานจากกรมปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัล

จับรางวัลโดย

 1. ท่านอาจารย์ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เสริมสร้างความรู้และภูมิปัญญาวัฒนาพิช
 2. ท่านอาจารย์สุระ ดามาพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

โดยผู้โชคดีที่ได้รับทองคำแท่งรวมมูลค่า 1,000,000 บาท  จำนวน 12  รางวัล  มีดังนี้

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งมูลค่ารวม 300,000 บาทจำนวน 2 รางวัล  รางวัลละ 150,000 บาท ได้แก่

 1. อาจารย์ชลธิชา  จันสา  และทีมโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม  จ.ปทุมธานี
 2. อาจารย์ณัทธนกร  ตุใยรัมย์ และทีมโรงเรียนสิ่นหมิน  จ.พิษณุโลก


รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งมูลค่ารวม 400,000 บาท  จำนวน 4 รางวัล  รางวัลละ 100,000 บาทได้แก่

 1. อาจารย์ศิริ  โชคสกุล  และทีมโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9  จ.สมุทรปราการ
 2. อาจารย์นลวัชร์  ศิรินันธนานนท์  และทีมโรงเรียนไพรีขยาด  จ.สมุทรปราการ
 3. อาจารย์ศศิธร  จันทร์โท  และทีมโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา  จ.พิษณุโลก
 4. อาจารย์สุนันท์  ชาญณรงค์   และทีมโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ  จ.นครสวรรค์


รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งมูลค่ารวม 300,000 บาท จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท ได้แก่

 1. อาจารย์วิจักษ์  ดิษฐใจเย็น  และทีมโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล)  จ.นนทบุรี
 2. อาจารย์วนิดา  ปียาโยด  และทีมโรงเรียนธรรมาภิรักษ์  กรุงเทพมหานครฯ
 3. อาจารย์พรวิมล  คงพูน   และทีมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานครฯ
 4. อาจารย์อับดุลเล๊าะ  หะยีเจ๊ะหะ  และทีมโรงเรียนดารุสสาลาม  จ.นราธิวาส
 5. อาจารย์อรไท  ขำวารี  และทีมโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลาราษฎร์รังสฤษฎ์)  จ.ลพบุรี
 6. อาจารย์ทิพาภรณ์  สุพร  และทีมโรงเรียนมารีวิทย์  จ.ชลบุรี


ทางบริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด พร้อมทั้งทีมงานโครงการรับทองยกทีมกับ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับผู้โชคดีมา ณ โอกาสนี้

ท่านสามารถดูรายละเอียดโครงการกรุณาคลิก รายละเอียดโครงการ
หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนกรุณาคลิก
ลงทะเบียน
หมายเหตุ:
1. อ้างอิงราคาทองคำ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตามใบอนุญาตเลขที่ 444-447/2560
2. ทุกรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 %